h
10 maart 2014

Vragen over impact op EHS Militair Museum Soesterberg

De SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van het bestemmingsplan Vliegbasis  Soesterberg, door de gemeente Soest. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat diverse onderdelen uit het plan ten koste gaan van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bovendien is, al voordat de periode voor het indienen van zienswijzen was verlopen, een deel van de oude boskern rond vliegbasis Soesterberg gekapt voor de aanleg van een evenemententerrein. 

Lees verder
20 februari 2014

Anne-Marie Mineur beste online politicus?

SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur is genomineerd als beste online politicus op Twitter. Hoewel ze wat ons betreft ook hoge ogen gooit als politicus van vlees en bloed, toch een mooi compliment voor haar niet aflatende scherpzinnige politieke commentaar.

Stemmen op Anne-Marie kan hier. Gewoon even doen dus!

Lees verder
10 februari 2014

Luchtkwaliteit: vergeet de normen, ga voor gezondheid

Op initiatief van de Statenfracties van SP en CU vond op 10 februari in het provinciehuis een symposium over luchtkwaliteit plaats. Conclusies: de Europese normen deugen niet, roet is de grote boosdoener, er is lokaal en regionaal veel winst te behalen, het college van GS zit erbij en kijkt ernaar.

Die laatste observatie komt niet van de sprekers van de Universiteit, het RIVM of het ministerie. Die neemt de SP geheel zelf voor de rekening, vanwege de uitspraak van D66-gedeputeerde de Vries dat zijn beleid ophoudt bij het behalen van de Europese normen voor fijnstof.

De Vries: "ik hou me toch aan het coalitieakkoord?"

Lees verder
3 februari 2014

SP: Provinciale aanpak kantorenleegstand noodzakelijk en dringend

Door nog te ontwikkelen kantoorlocaties te schrappen en de bestemming op bestaande kantoorparken te verruimen, gaat de Provincie de uit de hand gelopen kantorenleegstand aanpakken. 

De SP steunt gedeputeerde staten hierin. Het verlies dat gemeentes zullen lijden op hun grondexploitaties moet eens genomen worden. Langer wachten kost alleen maar meer en het schept mogelijkheden om andere – zeer gewenste – ontwikkelingen een kans te geven.

Het voorstel komt erop neer dat gemeentes en ontwikkelaars alsnog een jaar de kans krijgen om langdurig uitgestelde plannen ten uitvoer te brengen. Levert dat niets op, dan schrapt de Provincie de kantoorbestemming, door middel van een zogeheten ‘inpassingsplan’. Bij langdurig leegstaande kantoren wordt de bestemming verruimd, zodat bijvoorbeeld ombouw tot woningen makkelijker wordt.

Lees verder
21 januari 2014

De spiegeltjes en kraaltjes van Plasterk

“De minister gedraagt zich als een kind dat van zijn ouders heeft gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar een housefeest, maar dat toch bij zijn ooms en tantes om geld gaat vragen voor de bus.”

Zo beoordeelde SP-fractievoorzitter Anne-Marie Mineur de brief die Ronald Plasterk op 13 december 2013 aan de Provincie stuurde, over de fusie van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

In de brief schermt de minister met allerlei extra bevoegdheden voor de nieuwe superprovincie op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en openbaar vervoer. Die kan hij echter op geen enkele manier waarmaken, zonder het jawoord van de Eerste Kamer. En die heeft Plasterk juist opgeroepen de fusieplannen af te blazen.

Mineur: “De minister zwaait met spiegeltjes en kraaltjes en hoopt blijkbaar dat het college daarvoor zal zwichten, om zo de Eerste Kamer op andere gedachten te brengen. Een hele doorzichtige omweg.”

Lees verder
8 januari 2014

SP doodziek van gouden handdrukken Jeugdzorgbobo's

"Zijn profiel sloot niet aan bij de nieuwe fase waarvoor de organisatie nu staat". Daarom vertok bestuursvoorzitter Johan van der Veer van jeugdzorginstelling Timon vorig jaar - vrijwillig - met een afzwaaibonus van 1,5 ton.

Ook bestuurder Henny Lodewijks, van de jeugdzorginstelling Rentray, kreeg 1,5 ton mee toen hij in 2011 aan zijn stutten trok. De Provincie Utrecht, grootste subsidieverstrekker aan die clubs, heeft het nakijken. De SP is er doodziek van.

Lees verder
9 december 2013

SP: Geen geld Randstadspoor naar doorstroming auto

De SP verzet zich tegen het plan om geld bestemd voor Randstadspoor in te zetten voor de doorstroming van het autoverkeer in Amersfoort. In de Statenvergadering van 9 december diende de SP een motie in om het te gebruiken waar het voor is: het Openbaar Vervoer en de fiets. 

Lees verder
1 november 2013

SP: Halveer bitterballenbudget GS (update)

De Utrechtse Statenfractie van de SP heeft bij de behandeling van begroting 2014 voorgesteld het representatiebudget van Gedeputeerde Staten te halveren. Aanleiding is het declaratiegedrag van het college, waarover onder andere het AD Utrechts Nieuwsblad in september publiceerde. Het amendement kreeg echter slechts de steun van 50+ en de Partij voor de Dieren. 

Uit de door het AD opgevraagde declaraties bleek onder andere dat het college een kleine € 10.000 uitgaf voor 9 netwerkbezoekjes aan FC Utrecht, speechtrainingen volgde voor zo’n € 6000 per collegelid en kaartjes á € 115 voor de opera Orféo et Euridice van het noodlijdende gezelschap De Utrechtse Spelen uit gemeenschapsgeld betaalde.

Lees verder
27 oktober 2013

Politiek café Laren met Renske Leijten

Op maandag 4 november is er in Laren een politiek café over de zorg. Spreker onder meer SP Tweede-kamerlid Renske Leyten. 

Lees verder
27 september 2013

SP wil af van Prinsenvlag op Utrechts Statenjacht

De SP heeft vragen gesteld over het gebruik van de Prinsenvlag op het Utrechtse Statenjacht. De Prinsenvlag werd in Nederland gevoerd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, maar is sinds 1796 niet meer in gebruik. In de jaren ’30 van de twintigste eeuw werd hij nieuw leven in geblazen door de NSB. Sindsdien wordt hij alleen nog maar gebruikt door organisaties als Voorpost, de Nederlandse Volks-Unie, de Nationalistische Volks Beweging en Stormfront. De SP wil niet dat het Statenjacht deze vlag nog voert.

Fractievoorzitter Anne-Marie Mineur: “De keuze voor deze vlag is ongetwijfeld zuiver, en ingegeven door historisch besef. Maar de geschiedenis van deze vlag is erg besmet. Niets verzet zich ertegen om gewoon de rood-wit-blauwe vlag te voeren. Dat is sinds 1937 ook de enige officiële Nederlandse vlag.”

Lees verder

Pagina's