h

Stichting Ondersteuning SP-fractie Provincie Utrecht

Inleiding

de SP-fractie in Provinciale Staten van Utrecht ontvangt fractiebudget onder andere ten behoeve van personele ondersteuning. Het budget wordt door Stichting Ondersteuning SP-fractie Provincie Utrecht beheerd en de medewerker is bij die stichting in dienst.

Doel

De stichting heeft tot doel;

  • Het bieden van ondersteuning aan de Statenfractie van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van de provincie Utrecht;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van de fractie in de meest brede zin van het woord, daaronder begrepen het aanstellen van een of meer fractie-assistenten voor zover het bestuur dit nodig oordeelt, en voorts door alle middelen die de wet toestaat en die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Inkomsten

Naast inkomsten uit de provinciale fractiegelden, heeft de stichting inkomsten uit giften van particulieren. Eén van de concrete vormen waarin de giften van particulieren tot uiting komen is het door de stichting ontvangen van schenkingen van de vergoedingen die commissieleden verbonden aan de politieke fractie van de provincie Utrecht ontvangen, de zogeheten afdrachtregeling van de SP.

Bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit vijf personen, die gezamenlijk bevoegd zijn. Zij zijn ook allen lid van de Socialistische Partij. De bestuursleden zijn;

  • Joop Welter, Voorzitter
  • Maaico Maarsen, Secretaris en penningmeester
  • Andrea Poppe
  • Karin Zwamborn
  • Jan Voogdt

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Personeel

De stichting is werkgever van de medewerker(s) die de fractie ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit het bijhouden van de agenda’s, het opbouwen van politieke dossiers, het maken van afspraken voor de fractieleden, het bijhouden van de website en het verzorgen van persberichten. Door training en scholing wordt de medewerker ondersteund om zijn werkzaamheden op een hoger niveau te brengen.

De beloning van deze medewerker(s) geschiedt volgens het loongebouw van de landelijke SP.

Activiteiten

Contactgegevens

Voorzitter: Joop Welter

Tel: 06-43502161

Postadres: Spoorlaan 21, 3721 PA Bilthoven

RSIN nummer : 817892849

U bent hier