h

Opnieuw vragen SP over herontwikkeling Verweliusterrein

6 juli 2023

Opnieuw vragen SP over herontwikkeling Verweliusterrein

De SP-fractie volgt de ontwikkelingen rond de bouwplannen op het Verweliusterrein al jaren op de voet. De SP is niet tegen woningbouw daar, maar dan wel de woningen waaraan de grootste behoefte is, binnen de rode contour en met inachtneming van de ter plekke aanwezige natuur- en cultuurwaarden.

Nadat het Plan Aan de Grift 1 was afgeschoten door de Biltse gemeenteraad kwam het plan Aan de Grift 2, dat opnieuw niet voldoet aan de voorwaarden uit het Alterra-rapport van 2009. De Provincie heeft op 26 april 2023 de ontheffing op de Wet Natuurbescherming ingetrokken.

De Awb-adviescommissie (Algemene Wet Bestuursrecht) erkent zowel ecologische als financiële bezwaren in de beroepschriften tegen de ontheffing.

  1. Ecologisch: de plannen houden onvoldoende rekening met het feit dat de bouwplannen in het belangrijkste voedselgebied (‘primair foerageer­gebied’) van de das zit, en dat de dassen toegang moeten houden tot de ecopassage. Ook de afscherming naar het natuurgebied is onvoldoende, en de provincie heeft er geen rekening mee gehouden dat er niet één maar twee dassenfamilies leven;
  2. Financieel: Verwelius heeft niet hard kunnen maken dat er geen alter­na­tief plan was dat financieel haalbaar was. Het aangepaste plan van de expertgroep heeft die claim op zijn minst aanvechtbaar gemaakt.

De provincie neemt echter alleen de financiële bezwaren over, niet de ecologische. Dat baart de SP zorgen. We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het Provinciebestuur:

 1. Waarom weigert GS bescherming van het primair foerageergebied van de das als voorwaarde te stellen, zoals de Awb-adviescommissie onderbouwd adviseert?
 2. Waarom weigert GS de toegankelijkheid van de ecologische verbinding naar de faunapassage als voorwaarde te stellen, zoals de Awb-adviescommissie onderbouwd adviseert?
 3. Waarom weigert GS een fysieke afscherming met voldoende afschermende werking om de storende invloed van licht, geluid en betreding tegen te gaan, als voorwaarde te stellen, zoals de Awb-adviescommissie onderbouwd adviseert?
 4. Is GS in staat om bovengenoemde voorwaarden alsnog te stellen? Indien ja, bent u bereid dat te doen? Indien nee, waarom niet?
 5. De Awb-adviescommissie stelt dat er behalve de zogenoemde Sandwijck-dassenclan ook een Griftensteinclan op het landgoed huist, en adviseert GS om ook de tweede burcht dienen mee te nemen in de heroverweging van het besluit in het belang van de zorgvuldigheid. Is GS daartoe bereid?
 6. Is GS bereid om een nader deskundig onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het dassengebied, en met name te onderzoeken of er sprake is van primair of secundair foerageergebied, en de betrokken natuurorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist en de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi) daar actief bij te betrekken?
 7. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld, stelt GS. Is GS bereid om aan het betreffende voorschrift toe te voegen dat dit protocol de goedkeuring van GS behoeft, om er zodoende invloed op uit te oefenen?
 8. Is GS bereid om het alternatief dat de zogenoemde Expertgroep uit De Bilt op 11 januari presenteerde, mee te nemen in de overwegingen? Dit plan heeft aannemelijk gemaakt dat er wel degelijk een alternatief mogelijk is dat wel voldoet aan de randvoorwaarden uit het Alterra-rapport dat de provincie in 2009 liet opstellen over dit gebied.
 9. De firma Verwelius doet beroep op bedrijfsgeheim vanwege de mogelijkheid van oneerlijke concurrentie. Dat staat op gespannen voet met de belangenafweging die GS en PS moeten maken, binnen de democratische beginselen van openbaar bestuur. Hoe evalueert GS dat? Is GS bereid om zelf deskundig onderzoek laten doen naar de financiële kaders waarbinnen het project kan worden uitgevoerd?
 10. Is GS bereid om haar oordeel over het alternatieve plan voor te leggen aan PS alvorens een definitief besluit te nemen?

Reactie toevoegen

U bent hier