h

Aan de slag, College!

14 december 2023

Aan de slag, College!

Het College van Gedeputeerde Staten kan in het nieuwe jaar echt aan de slag. In de laatste vergadering van 2023 was namelijk de 'Strategische College Agenda' en de daarbij behorende 'Tweede Begrotingswijziging' vastgesteld. Omdat er naast een heleboel goeds ook een groot gapend gat in de begroting in stond, was de SP genoodzaakt tegen te stemmen.

Ook had de SP een aantal eigen voorstellen ingediend. De focus lag daarbij op bestaanszekerheid en openbaar vervoer. Het voorstel voor een pakket aan maatregelen om bestaanszekerheid te koppelen aan provinciale beleidsdoelen is ingetrokken. De Gedeputeerde gaf aan zelf aan iets te werken, en vroeg de SP om dat eerst af te wachten. Datzelfde gold voor een voorstel van Volt, SP en anderen om de mogelijkheid tot gratis reizen voor minima te onderzoeken.

Het voorstel dat de SP indiende om het OV een volwaardige plek te geven in het Bereikbaarheidsprogramma werd wel in stemming gebracht, maar kreeg geen meerderheid achter zich. Ook het voorstel van de Partij voor de Dieren en de SP, om het geld dat nu gepompt werd in 'economische concurrerendheid van de regio' te besteden aan verbetering van de waterkwaliteit (waar het aanmerkelijk harder nodig is) stuitte op het lot van te weinig steun. Idem voor een Natuurdashboard (PvdD, SP e.a.).

Op voorstellen die TIJDENS de vergadering werden gedaan, scoorde de SP dit keer dus bepaald niet goed. Gelukkig was er VOOR de vergadering al het nodige verzilverd. Zo komt er op instigatie van de SP een supersnelbus tussen Amersfoort en Veenendaal, wordt er een Provinciaal Warmtebedrijf opgezet, en worden er meerdere scenario's voor de Merwedelijn gepresenteerd zodat de keuze niet is tussen een dure metro of niets.

Reactie toevoegen

U bent hier