h

Op de bres voor gebiedscoöperatie Binnenveld

6 september 2023

Op de bres voor gebiedscoöperatie Binnenveld

GEBIEDSPROCES SPAAKGELOPEN?

De SP heeft in de Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de woningbouwplannen van de gemeentes Rhenen en Wageningen in het Binnenveld. Met deze plannen is de gebiedscoöperatie buitenspel gezet en wordt het gebiedsproces verstoord. Dat kan niet de bedoeling zijn...

Nadat in 2020 tevergeefs een poging is gedaan vanuit de Provincies Gelderland en Utrecht om te starten met een gebiedsproces voor het Binnenveld, zijn vorig jaar een aantal agrariërs een gebiedscoöperatie opgestart. Inmiddels zijn daar naast 65 boeren ook natuur- en milieuclubs bij aangesloten. Doel: van onderaf een integraal toekomstplan maken voor het Binnenveld, samen met de betrokken gemeentes, waterschappen en de Provincies.

De coöperatie werd onaangenaam verrast toen de gemeentes Rhenen en Wageningen op de proppen kwamen met woningbouwplannen, zonder hierin de coöperatie vooraf te kennen, zoals blijkt uit onderstaand interview. Dit verstoort het ingezette gebiedsproces. De coöperatie heeft de gesprekken met de genoemde gemeentes voorlopig stilgelegd.

Voorzitter Korver, van de gebiedscoöperatie Binnenveld, maakte gebruik van zijn spreekrecht in de statencommissie Ruimte, Groen en Water van de Provincie Utrecht. Hij maakt zich zorgen over de plannen van de gemeenten, die het gebiedsproces doorkruisen. En over het feit dat ontwikkelaars al bezig zijn met het opkopen van grond in het Binnenveld.

De SP hecht grote waarde aan (gebieds)plannen die van onderaf tot stand komen en daarmee op breed draagvlak kunnen rekenen. Daarom stelde statencommissielid Tim Schipper de volgende vragen:

  1. Is de Gedeputeerde op de hoogte van deze kwestie? Zo ja, hoe kijkt zij aan tegen de beschreven ontwikkelingen?
  2. Is de Gedeputeerde het met de SP eens dat gebiedsprocessen kansrijker zijn als daarvoor breed draagvlak is bij de direct betrokkenen?
  3. Wat is de Gedeputeerde van plan om te proberen het gebiedsproces Binnenveld weer in goede banen te leiden?

Gedeputeerde Sterk gaf aan waarde te hechten aan de gebiedscoöperatie, en ze hoopt dat de gemeenten en de coöperatie snel weer met elkaar aan tafel gaan. Wat het volgens haar lastig maakt, is dat het Binnenveld niet alleen in de provincie Utrecht, maar ook in Gelderland ligt.
Het college van Gedeputeerde Staten gaf tevens aan dat het wel vaker gebeurt dat er grondposities worden aangekocht bij "ideeën over plannen voor ontwikkeling", maar als de provincie dat gebied daar niet geschikt voor acht, dit "soms leidt tot teleurstelling".

Reactie toevoegen

U bent hier