h

Vijfheerenlanden Gezond Utrechts belang?

27 december 2016

Vijfheerenlanden Gezond Utrechts belang?

Naar aanleiding van het door het Utrechtse college van GS opgestelde herindelingsontwerp Vijfheerenlanden, hebben diverse Zuid-Hollandse fracties schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording ervan geeft de Utrechtse SP-Statenfractie aanleiding tot de nodige zorgen. Fractievoorzitter Ad Meijer stelt ook hier vragen.

Meijer: "Uit de beantwoording kan worden afgeleid dat bij onze westerburen de indruk ontstaat dat de provincie Utrecht niet voldaan heeft aan het verzoek van de minister van BZK om 'het proces zorgvuldig in te richten en argumenten van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in de afweging mee te nemen', zoals in zijn brief van 8 september stond."

Burgers, bedrijven en organisaties zouden nu niet optimaal geïnformeerd zijn en kunnen dus in deze fase geen gebruik maken van hun rechten. Volgens GS van Zuid-Holland ontbreken er zo'n 10 belangrijke documenten.

Op twee onderdelen zou de herindelingsscan geen zekerheid bieden, namelijk uittredingskosten uit samenwerkingsverbanden en de claim van Niemans Beton.

Meijer: "De vraag dringt zich op of GS-Utrecht op een gezonde manier het Utrechtse belang dient of dat er sprake is van een éénzijdige benadering, mogelijk ten koste van de belangen van aanstaande inwoners van onze provincie uit Zederik en Leerdam."

De vragen van Meijer:

1.         Begrijpt u de onvrede uit Zuid-Holland en - zo ja - op welke onderdelen wel en welke onderdelen niet?

2.         In de beantwoording in de bijlage geven GS van Zuid-Holland aan dat er tien documenten ontbreken. Onderschrijft u die opvatting? Waarom ontbreken die documenten? Bent u voornemens de betreffende documenten alsnog toe te voegen? Zo nee, waarom niet?

3.         Onderschrijft u de stelling dat burgers, bedrijven en organisaties nu niet optimaal geïnformeerd zijn en in deze fase dus geen gebruik kunnen maken van hun rechten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4.         Heeft u, naar uw oordeel, gevolg gegeven aan het verzoek van de minister van BZK om het proces zorgvuldig in te richten en argumenten van de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden in de afweging in voldoende mate meegenomen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5.         Is het niet vreemd dat de provincie Zuid-Holland de risico-inschatting inzaken de claim Niemans Beton niet kan verifiëren? Deze provincie is op dit moment toch verantwoordelijk voor het financieel toezicht op Leerdam en Zederik? Zo nee, waarom niet?

6.         Wat bent u bereid te doen om te zorgen dat de tekortkomingen in het proces alsnog kunnen worden weggenomen?

7.         Bent u, naar uw oordeel, bezig met het op een gezonde manier dienen van het Utrechts provinciaal belang of zijn uw inspanningen ontaard in éénzijdig optreden? Graag uw antwoord toelichten.

Reactie toevoegen

U bent hier