h

Vragen SP over illegale grondstort Smink Soest

15 augustus 2011

Vragen SP over illegale grondstort Smink Soest

De Statenfractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de illegale stort van grond in de natuurgebieden Birkhoven en Korte Duinen in Soest, door grondverwerker Smink. Die beschikt niet over de benodigde vergunningen, zo blijkt uit navraag door de SP afdeling Soest.

Het gebied van de illegale stort

Het natuurgebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en daarmee beschermd gebied. De gemeente Soest heeft echter slechts het verzoek aan Smink gedaan de vergunningen alsnog aan te vragen. Als de boel maar weer binnen zes maanden weg is, gaat Soest niet ingrijpen, aldus de afdeling Handhaving.

SP-statenlid Ad Meijer: “Het antwoord van de gemeente Soest is wat mij betreft volkomen onacceptabel. Regels zijn er voor iedereen, ook voor  grote bedrijven als Smink. Als particulier kom je met zulke dingen echt niet weg. Als de gemeente niet wil ingrijpen, dan moet de Provincie dat maar doen."


Het devies van de gemeente Soest?

De vragen van de SP

Geacht College,

In bos Birkhoven, gemeente Soest, zijn op 2 terreinen aan weerszijden van de Oude Leusderweg, tussen de kruising met de Zandlaan en de splitsing bij het Monnikenboschpad, door afvalverwerker Smink grote hoeveelheden zand en ander bodemmateriaal gestort. Tot voor kort was hier sprake van een maïsveld en een natuurgebied midden in het bos. 

Bent u bekend met de stortingen?

Kunt u ons informeren over de reden van de stortingen? Zo nee, waarom niet?

Bent u met de SP van mening dat dergelijke stortingen, midden in de Ecologische Hoofd Structuur, ongewenst en derhalve misplaatst zijn? Zo nee, waarom niet?

Kunt u aangeven op basis van welke regelgeving deze stortingen plaats hebben? Zo nee, waarom niet?

Wilt u alle van toepassing zijnde vergunningen c.q. beschikkingen ter zake aan De Staten overleggen? Zo nee, waarom niet?

Kunt u ons exact informeren over de samenstelling van de gestorte gronden? Zo nee, waarom niet?

Op welke wijze wordt er ter plaatse gecontroleerd of de gestorte gronden geen schade toebrengen aan het  milieu?

Ziet u mogelijkheden om deze gestorte bodemmaterialen zo snel mogelijk  weer te verwijderen en bent u bereid actie te ondernemen, opdat daadwerkelijk wordt verwijderd? Zo nee, waarom niet?


De EHS volgens Smink

U bent hier