h

Mislukte aanbesteding OV BRU EN OV-tarieven fors duurder

15 april 2011

Mislukte aanbesteding OV BRU EN OV-tarieven fors duurder

De bus en tram in de stadsregio Utrecht worden volgend jaar fors duurder. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft een tekort van maar liefst 94 miljoen euro op de begroting. Om dat terug te dringen moet er meer verdiend worden op de bus- en tramreiziger. 

Volgens het BRU moet de prijs met minstens 5 procent omhoog omdat anders de kwaliteit achteruit gaat. Volgend jaar wordt de tot dusver geldende vaste prijs van bus- en tramvervoer losgelaten, maar alleen als de strippenkaart definitief verdwijnt. SP-statenlid Ad Meijer zal hierover in de statenvergadering van 18 april a.s. de volgende vragen stellen en de bijbehorende motie indienen.

VRAGEN:

1. Bent u bekend met bovenstaande aankondiging?

2. In het coalitieakkoord stelt u dat het Openbaar Vervoer een belangrijk onderdeel vormt van het mobiliteitssysteem in de regio. Vindt u dat dit belang door deze BRU-maatregel wordt gediend? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u, met de SP, van mening dat deze BRU-maatregel gebruikmaking van het Openbaar Vervoer, door met name mensen met een inkomen beneden modaal, tegen werkt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Acht u het wenselijk dat, na afschaffing van de strippenkaart, er direct al een verschil in tarieven ontstaat tussen OV in de BRU-gemeenten en elders in de provincie van tenminste 5, zo mogelijk 7%? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u, gelet op deze tariefsverhoging èn op de aanbestedingsperikelen, van mening dat het BRU haar taak als concessieverlener naar behoren vervult? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

MOTIE: De Staten

Constaterende
- Dat het Bestuur Regio Utrecht voornemens is de tarieven voor het Openbaar Vervoer met tenminste 5% te verhogen.

- Dat het OV-aanbestedingstraject, onder verantwoordelijkheid van het Bestuur Regio Utrecht, onlangs pijnlijk is mislukt.
- Dat het aan de zorg van het Bestuur Regio Utrecht toevertrouwde OV-netwerk meerdere concessies en uiteenlopende lijnverbindingen omvat en derhalve een complex karakter heeft.
- Dat het regeerakkoord VVD-CDA, onder hoofdstuk 1. Bestuur, op bladzijde 5 stelt: “Het kabinet komt met voorstellen tot afschaffing van de WGR+ en deelgemeenten c.q. deelgemeenteraden.”

Overwegende
- Dat een overheid tot taak heeft de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer te bevorderen.
- Dat het Bestuur Regio Utrecht deze taak, blijkens falende aanbesteding en exorbitante tariefsverhogingen, niet naar behoren vervult.
- Dat bovendien in hoge mate uiteenlopende tarieven binnen één provincie onwenselijk zijn.
- Dat de Provincie Utrecht, op grond van bestaande verantwoordelijkheden en schaalgrootte, beter dan het Bestuur Regio Utrecht, toegerust is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die de positie van OV-autoriteit met zich brengt.

Dragen het College op
- initiatieven te nemen die bewerkstelligen dat de OV-autoriteit op de kortst mogelijke termijn wordt overgedragen van het Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht

En gaan over tot de orde van de dag

U bent hier