h

SP steunt burgerinitiatief megastallen

7 februari 2011

SP steunt burgerinitiatief megastallen

SP STEUNT BURGERINITIATIEF MEGASTALLEN. VVD,
 
 

 

CDA en ChristenUnie zijn vandaag vóór het burgerinitiatief tegen megastallen, maar die steunbetuiging is niks waard. De coalitiepartijen spraken hun steun uit voor het initiatief, maar stelden ook een vergaande wijziging voor. De oppositie sprak daar zijn woede over uit, en dreigde tegen te stemmen omdat daarmee het hele initiatiefvoorstel uitgehold zou worden.

Daarop trokken VVD en CDA het voorstel weer in. Maar dat verandert niets aan hun standpunt.

De coalitie heeft duidelijk uitgesproken dat megastallen wat hen betreft onder voorwaarden acceptabel zijn, en willen vooralsnog niets wijzigen aan het staande beleid dat veefabrieken mogelijk maakt. Maatwerk, kwaliteit, nuances waren de buzzwords waarmee ze dat probeerden te verhullen. Het bestaande beleid dat ruimte biedt aan megastallen, willen ze niet wijzigen.

SP-lijsttrekker Anne-Marie Mineur: “de opstelling van CDA, VVD en ChristenUnie is een belediging voor de indieners van het burgerinitiatief. Eerst spreken ze hun steun uit, dan dienen ze een voorstel in dat het hart uit het initiatief snijdt. Dat ze dat niet durfden door te zetten is tekenend voor de dubbele tong waarmee ze spreken. Wat deze partijen betreft is vandaag de weg nog steeds vrij voor meer megastallen in onze provincie.”

Vandaag hield SP-Statenlid Nicole van Gemert onderstaand betoog tijden de Statenvergadering: Milieudefensie en 15.000 verontrustte bewoners van onze provincie willen met het initiatief dat vandaag voorligt bereiken dat de provincie Utrecht kiest voor een duurzame veehouderij met minder dierenleed, minder milieuvervuiling en minder import van veevoersoja die ten koste gaat van het Amazonewoud. In dat streven vinden ze mijn partij aan hun zijde. Natuurlijk lost het bepalen van maximale stalgrootten de problemen en gevolgen van de bio-industrie niet op, maar het is een stap in de richting van de de-industrialisering van de veehouderij. Ik ben erg blij met het verloop van het proces tot nu toe. Mensen doen enorm hun best om voldoende handtekeningen te verzamelen en daar mag niet lichtvaardig mee worden omgegaan. Partijpolitieke afwegingen horen daar boven te staan, en hebben dat volgens mij ook. De uitgebreide voorbereiding was winst. Twitterende Statenleden, die de laatste vier jaar geen woordvoerder waren op het terrein van de landbouw, waren onder de indruk van wat ze zagen op werkbezoek. Er werd goed geluisterd naar de experts die uitgenodigd waren. Het voorliggende burgerinitiatief is op verschillende niveaus ingediend. In andere provincies, met wisselende resultaten, en ook in de Tweede Kamer is uitvoerig over megastallen gesproken. Bij de behandeling van de megastallen in de Tweede Kamer verwees de toenmalige minister voornamelijk naar de lagere overheden. Daar lag volgens haar de verantwoordelijkheid en daar lagen de instrumenten. Het is dan ook goed dat we hier vandaag een besluit over gaan nemen. In verschillende adviezen van het Natuur- en Milieu Planbureau staat het duidelijk. Als alle dieren in megastallen gehouden worden blijven er 1000 bedrijven over. Gaat de ontwikkeling nog verder, wat niet ondenkbaar is, zullen er nog minder bedrijven overblijven. Gevolg van deze ontwikkeling is dus het definitieve einde van het traditionele gezinsbedrijf. Al jaren is, als gevolg van de schaalvergroting, het proces aan de gang van minder bedrijven maar wel per bedrijf meer dieren. De kern van het probleem dat we vandaag aan de orde hebben is wat mij betreft het volgende: We zien in de praktijk van dit moment een enorme schaalsprong die wordt geaccepteerd als een onafwendbaar economische gegeven. Maar dan moet je ook door durven denken, en de samenleving eerlijk vertellen wat daarvan de consequenties zijn. Het idee dat naast deze megabedrijven er ook nog ruimte economische ruimte zou kunnen blijven voor de traditionele gezinsbedrijven is je zelf en de samenleving voor de gek houden. De marktwerking staat dat niet toe. Blijven concurreren op de vleesprijs leidt onherroepelijk tot gedwongen omzetvergroting dus tot steeds grotere bedrijven. In die race naar the bottom zullen er steeds meer gezinnen omvallen. Die tendens is niet nieuw. Veel bedrijven houden het alleen vol door de neveninkomsten, nu al vaak een kwart van het gezinsinkomen. De verdere ontwikkeling naar schaalvergroting stopt niet automatisch, integendeel. De SP is tegen deze verder gaande industrialisering van de veehouderij. De schaalsprong betekent het verlaten van de landbouw en dan kom je op industrie uit. Nu weet ik dat in onze provincie de soep nog niet zo heet gegeten wordt. Maar het kan nooit kwaad om ten eerste een signaal af te geven dat voor ons de zorg voor het landschap, de volksgezondheid en het milieu belangrijk is en wij geen megastallen willen, en ten tweede dat we op deze manier kunnen voorkomen dat plannen voor megastallen gerealiseerd worden. Ik weet dat we afspraken hebben gemaakt in de herziening van het reconstructieplan. Maar plannen verbeteren kan nooit kwaad en bovendien heeft mijn partij destijds ook al bezwaren gemaakt tegen het ja mits principe van grotere stallen dan 1,5 hectare. 

U bent hier