h

SP niet tevreden met 'Akkoord van Utrecht'

7 februari 2011

SP niet tevreden met 'Akkoord van Utrecht'

Statenlid Nicole van Gemert stelde vandaag in de Statenvergadering dat Utrecht een prachtige provincie met vele schitterende natuurgebieden en landschappen is. Misschien wel de mooiste van het land. 

Jarenlang is keihard en in een hele goede samenwerking gewerkt aan het ambitieuze project van de EHS. Vaak zagen we in deze Staten de resultaten van de eeuwige strijd tussen de landbouw en de natuur, en ook de middelen voor realisatie stonden altijd onder druk. Maar de inzet bleef!

Nu hebben we een nieuw, rechts kabinet en het natuurbeleid staat zwaarder onder druk dan ooit. Dat weten we allemaal. Dat betekent dat we moeten lobbyen, smeken, onderhandelen bij het Rijk om de plannen te kunnen realiseren en de biodiversiteit veilig te stellen. Dat betekent ook dat we misschien op termijn water bij de wijn moeten doen, en dat we op zoek moeten naar innovatieve manieren en nieuwe partners om de doelen te verwezenlijken.

Maar wat doet Utrecht? Wat spreken zij met de relevante partners af? Een kwart van de resterende plannen voor de EHS wordt zonder slag of stoot opgegeven, de helft wordt opengesteld voor landbouw, en het overgebleven kwart zou wel doorgang moeten vinden. Maar zelfs bij dat laatste kwart worden geen garanties gegeven.

Verder gaan we er bij CDA staatssecretaris Bleker voor pleiten om de normen voor de uitstoot van stikstof en ammoniak te verlagen, om zo meer landbouw mogelijk te maken. Voorzitter, ik begrijp niet dat we ons wisselgeld zo makkelijk weggeven. Maar er komen verkiezingen aan en de meerderheid voor de onzalige plannen van dit kabinet is nog lang niet zeker.

Ook het maatschappelijk veld roert zich. De voormalige minister van VROM: Pieter Winsemius schreef een open brief. De voorzitter van het Nationale Groenfonds, de heer van Vollenhove, hield een warm pleidooi voor EHS en wees niet alleen op de grote gevolgen voor het niet voltooien maar ook op de aanzienlijke kapitaalvernietiging.

Natuur- en Milieuorganisaties zijn in januari 2011 de grote landelijke campagne: 'Hart voor Natuur' opgestart, om het algemene belang van het voltooien van de EHS duidelijk te maken. Maar met dit Akkoord ligt eigenlijk voor Utrecht alles al vast en is er feitelijk geen enkele speelruimte meer om de Staatssecretaris alsnog te overtuigen dat het volledig realiseren van de EHS niet alleen voor de natuur van Nederland als geheel van wezenlijk belang is, maar ook op Europees niveau.

De SP vindt de Ecologische Hoofdstructuur van groot belang voor de stand van de natuur in de provincie Utrecht. Utrecht is een geliefde vestigingsplaats voor mensen en bedrijven, en als gevolg daarvan staat de natuur onder druk. In 2010 kreeg de provincie een rode kaart voor biodiversiteit en luchtkwaliteit.

Door nu de ambities voor de aankoop van natuur, en het aanleggen van verbindingen op te geven, en te pleiten voor soepeler regels voor stikstof en ammoniak, zal die kaart alleen maar roder worden. Weet de gedeputeerde eigenlijk al wat de reactie van Europa zal zijn?

Welke gevolgen heeft het akkoord voor de eisen die de Vogel- en Habitatrichtlijn stelt? Of weten we dat nog niet? Wat zijn sowieso de gevolgen van Het akkoord voor de biodiversiteit? Graag een helder antwoord, anders overweeg ik een motie op dit punt.

Afrondend. De grote vraag is waarom alle partijen nu een stap terug maken en niet een kwaliteitssprong vooruit, waarbij de natuur de plek wordt gegeven die haar toekomt. Wat de SP betreft accepteren we het nu voorliggende Akkoord niet. Dat laat ons de ruimte om nog naar oplossingen te zoeken. Voor de EHS en ook voor RodS. Gaan we hier toch naar over, dan eerst een gedegen onderzoek om te voorkomen dat de kapitaalvernietiging, waar de heer van Vollenhove het al over had, te voorkomen.

U bent hier