h

Ingezonden brief aan "Ons Utrecht" over Rijnenburg

15 juli 2008

Ingezonden brief aan "Ons Utrecht" over Rijnenburg

Een krantenkop in "Ons Utrecht" zegt dat onder andere de SP statenfractie wel tot 20.000 woningen wil bouwen in Rijnenburg, tegen de wens van de gemeente Utrecht in. onsutrecht.jpg

Helaas, dat bericht is te ongenuanceerd, vandaar onderstaande ingezonden brief. 

Geachte redactie,

In Ons Utrecht van 9 juli j.l. wordt verslag gedaan van de motie Rijnenburg in de Provinciale Staten. Dit verslag is van Wouter de Heus. De kop van het artikel "Polder Rijnenburg volbouwen" geeft de toon al aan. Het artikel start met de zin "De fracties van PvdA, VVD, GL, CU en SP willen tussen de 15- en 20-duizend woningen in de polder Rijnenburg".

Helaas, de strekking en inhoud van deze zin klopt niet. De motie draagt op om samen met de gemeente Utrecht (en andere partijen) te onderzoeken of meer woningen (dan de genoemde 5000 tot 7000) mogelijk zijn en wat de impact daarvan is. Voor het besluit om dit te onderzoeken, daar heeft de SP mee ingestemd.

Ook het feit dat er in de provincie een groot woningtekort is en dat we daar wat aan willen doen als provincie, heeft de instemming van de SP. Maar dan de genoemde aantallen. Dat is niet genoemd en dus is dit ook niet iets waarmee de SP heeft ingestemd. De SP ziet graag dat mensen, die in Utrecht willen wonen, dat ook kunnen. Vooral voldoende betaalbare woningen zijn dan onze zorg.

Maar daarbij dienen zeker twee kanttekeningen te worden gemaakt: - Het streven van het provinciebestuur om de economische groei van de provincie steeds groter te laten zijn, bijvoorbeeld door het aantrekken van buitenlandse bedrijven, is iets dat de SP afwijst. Deze ongebreidelde groei trekt steeds mee woningzoekenden aan. En dat kan niet de bedoeling zijn. Vooral ook omdat we andere regio's die groei niet gunnen en het daar dus zichtbaar slechter gaat.

Met deze economische toenemende groei dienen we dan ook heel terughoudend te zijn om onze beperkte ruimte van hoge kwaliteit te houden. - Een van de mogelijkheden om de grote populariteit (voor het wonen in de provincie Utrecht), en dus het woningtekort minder groot te maken, is om striktere regels aan bindingseisen te stellen. Een binding met Utrecht, vanuit familie of huidig werk, mag een belangrijke reden zijn om in Utrecht een woning te zoeken.

Uit beide kanttekeningen volgt dat we als SP zeker het woningtekort zien, maar dat we verder willen kijken dan alleen de cijfers en ook de oorzaken graag willen aanpakken. En dus niet alleen door steeds meer te bouwen. Dit zal voor Utrecht nooit de juiste oplossing zijn.

Wat betreft de polder Rijnenburg. Het ontbreken van voldoende betaalbare woningen (20%), de geringe aandacht voor Openbaar Vervoer en het ontbreken van voorzieningen maken dat de SP geen voorstander is van de huidige plannen. De SP is in voorgaande jaren altijd tegen de bouw in Rijnenburg geweest, vooral vanwege de waterproblematiek. Nu er met zekerheid wel in de polder wordt gebouwd, ziet de SP graag dat er dan ook voldoende betaalbare woningen komen (minstens 30% sociaal), dat er hoogwaardig OV komt en dat er winkels en voorzieningen zijn IN de buurten.

De SP vindt het uitermate belangrijk om deze zaken af te wegen en een gedegen onderzoek te doen om te kijken of, met de bestaande waterproblematiek, meer huizen mogelijk zijn (met inachtname van de hier boven genoemde voorwaarden). De SP kiest nu nog helemaal niet voor 15-duizend woningen, of 20-duizend, of....  Eerst zal een onderzoek uit moeten wijzen of het ruimtelijk (water, wegen, OV, voorzieningen) en financieel mogelijk is. Met vriendelijke en socialistische groet namens de statenfractie van de SP.

Pieter Wout Duquesnoy

P.S. Op de website van de SP IJsselstein staat een dossier over Rijnenburg.

U bent hier